รายชื่อและข้อมูลติดต่อผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

*** หมายเหตุ กด ctrl+f ในการค้นหา
รูปภาพ ข้อมูลการติดต่อ บันทึกในสมุดโทรศัพท์

นายโพธิ์ชัย เจริญธรรม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนชัยพร

โทร : 084-6019791

E-mail : Phocha2901@obecmail.obec.go.th

นายโสภณ พรหมพลจร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (บ้านผือ)

โทร : 086-2300954

E-mail : sopon7040@gmail.com

นายทิวา หอมสวาสดิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี่

โทร : 096-9404271

E-mail : Tiwaair555@gmail.com

นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา

โทร : 093-1346716

E-mail : surasakps@gmail.com

นายกรกฎ ชัยวินิตย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ

โทร : 088-3130151

E-mail : korakod25060606@gmail.com

นายสิทธิโชติ ไชยสิทธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำทรง

โทร : 093-2932650

E-mail : chaiyasit_moo@hotmail.com

นายคำมร หลอดแพง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำด้วง

โทร : 062-3914755

E-mail : krukammorn@hotmail.com

นายสมชาย นุ่มตูม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจับ

โทร : 089-7137901

E-mail : somchaitoom2506@gmail.com

นายบุญเลี้ยง วงษ์แก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงวังแสง

โทร : 081-9543248

E-mail : boonliangwongkaew@gmail.com

นางสาวกรีสุชา สิงห์วิสุทธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าตำแย

โทร : 092-7524687

E-mail : -

นายวรวุฒิ นิรันตรานนท์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงวิทยา

โทร : 087-9523899

E-mail : worawuteni@gmail.com

ว่าที่พันตรี ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเก็น

โทร : 098-5861849

E-mail : senaputra_c1@hotmail.com

นายประชา โสดาวิชิต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสมเยี่ยมพัฒนา

โทร : 080-7402917

E-mail : prachasodavichit@gmail.com

นายอดุลย์ เถาวัลย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์

โทร : 065-3180583

E-mail : adultaowan@gmail.com

นายอิทธิชัย นิตย์กุลกานต์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำ

โทร : 081-2624820

E-mail : kruittichai@hotmail.com

จ่าสิบโท อนิวัติ บุพศิริ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพิ่ม(อรุโณอุปถัมภ์)

โทร : 083-6712298

E-mail : aniwatbuphasiri@gmail.com

นายสุนทร สายสมบูรณ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโปงทอง

เลขที่ตำแหน่ง 3528

โทร : 0862368089

E-mail : saysomboon2503@outlook.co.th

นางสาวนิภารัตน์ อินทนาม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูณ

เลขที่ตำแหน่ง 4618

โทร : 0862399902

E-mail : -

สิบตำรวจเอกธีรยุทธ พลแสง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์

เลขที่ตำแหน่ง 3507

โทร : 0857628559

E-mail : ptee.chku@gmail.com

นายสุนทร สุนสิน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโสม

เลขที่ตำแหน่ง 3136

โทร : 0862186574

E-mail : -

นายเข็มทอง ใจหาญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา

เลขที่ตำแหน่ง 3643

โทร : 0896183394

E-mail : p.o.khem@hotmail.com

นายนิคม สมจิตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทื่อม

เลขที่ตำแหน่ง 4791

โทร : 0929191599

E-mail : toy6020@gmail.com

นายเฉลิม มุ่งปั่นกลาง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์

เลขที่ตำแหน่ง 5214

โทร : 081053995 (*เบอร์โทรหายหนึ่งตัว)

E-mail : chalerm.mun@klangyai.ac.th

นายอภัย เดโชโชติพิพัฒน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่า

เลขที่ตำแหน่ง 8251

โทร : 0832916330

E-mail : apai2010@hotmail.com

นางอารม มานดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์

เลขที่ตำแหน่ง 4878

โทร : 0933243628

E-mail : aromnamdee2505@gmail.com

นายนิยม อาษานาม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบงเจริญสุข

เลขที่ตำแหน่ง 4700

โทร : 0817493758

E-mail : niyomarsanam2502@gmail.com

นางสาววิชญานันท์ พุทธเพราะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าว

เลขที่ตำแหน่ง 4816

โทร : 0638935945

E-mail : wichayanan_p@hotmail.com

นายพิศาล ผิวศิริ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก

เลขที่ตำแหน่ง 3495

โทร : 0807599006

E-mail : tum_psr@hotmail.com

นายไชยเลิศ ผดุงเวียง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์

เลขที่ตำแหน่ง 4827

โทร : 0872250185

E-mail : chailert505@hotmail.com

นายสมเกียรติ อุ่นท้าว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน

เลขที่ตำแหน่ง 4588

โทร : 0892744411

E-mail : somkait_unt@hotmail.com

นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหายโศก

เลขที่ตำแหน่ง 4668

โทร : 0833486710

E-mail : chadakorn.ban@gmail.com

นายจรัญ เพียรโคกกรวด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น

เลขที่ตำแหน่ง 8177

โทร : 0813805463

E-mail : -

นายสุริยา ภูผาใจ

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน

เลขที่ตำแหน่ง 4645

โทร : 0811830948

E-mail : suriya_pu@outlook.co.th

นายอาคม สีพิมพ์สอ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแวง

เลขที่ตำแหน่ง 4544

โทร : 0878559039

E-mail : akom@udon4.go.th

นายอุทิศ พิลาวัลย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง

เลขที่ตำแหน่ง 5073

โทร : 0819745339

E-mail : utisss52@gmail.com

นางอาทิมา สุขหา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา

เลขที่ตำแหน่ง 8486

โทร : 0862268171

E-mail : artimasukha@gmail.com

นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำปาทอง

เลขที่ตำแหน่ง 3383

โทร : 0935369743

E-mail : appkriss2546@gmail.com

นายสุขอนันต์ ปักอินทรีย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาครพัฒนา

เลขที่ตำแหน่ง 3346

โทร : 0632400711

E-mail : sookanan2509@gmail.com

นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางาม

เลขที่ตำแหน่ง 4997

โทร : 0611020131

E-mail : sknenglish2000@hotmail.com

E-mail : sknenglish2000pla@gmail.com

นายบรรเจิด พรศิริรัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง

เลขที่ตำแหน่ง 8364

โทร : 0922924222

E-mail : kai.down2@hotmail.com

นายประมวล นิลรักษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)

เลขที่ตำแหน่ง 3636

โทร : 0895726447

E-mail : pramun@udon4.go.th

นายสุวิช หาโคตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคี

เลขที่ตำแหน่ง 3439

โทร : 0922542251

E-mail : suwichthakotr@gmail.com

นางสาวณัฐธิฌา พรหมแสง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขัวล้อ

เลขที่ตำแหน่ง 5093

โทร : 0935094455

E-mail : nutthichatok@gmail.com

นายประหยัด ขันภิบาล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร

เลขที่ตำแหน่ง 8358

โทร : 0857420189

โทร : 0956451095

E-mail : kpb2516@hotmail.co.th

นายวิชัย ชมภูมาตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

เลขที่ตำแหน่ง 4843

โทร : 0862087233

E-mail : wichaiud16@gmail.com

นางฉวีวรรณ พาภักดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่น

เลขที่ตำแหน่ง 8163

โทร : 0910657507

E-mail : chaveevun07@gmail.com

นายประดิษฐ์ อำไพ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพประทาน

เลขที่ตำแหน่ง 3298

โทร : 0856838089

E-mail : pradit7072017@gmail.com

นายเจริญชัย บรรเลงรมย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะคุวิทยา

เลขที่ตำแหน่ง 4743

โทร : 0819750656

E-mail : charoenchaiduck@hotmail.com

นายนาวา สุขรมย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

เลขที่ตำแหน่ง 3279

โทร : 0887316567

E-mail : n.sukarrom@udon4.go.th

นายอิทธิพล พลพระจันทร์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์

เลขที่ตำแหน่ง 4763

โทร : 0847891539

E-mail : ittipol2203@gmail.com

นางกลัยา ผลธุระ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล

เลขที่ตำแหน่ง 4678

โทร : 0872131945

E-mail : ky3g@hotmail.com

นายศุภภูมิ พลจางวาง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบัง

เลขที่ตำแหน่ง 8279

โทร : 0831436487

E-mail : ponchangwang.toosing@gmail.com

นายอภิสิทธิ์ ศักดิ์ชัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างปากราง

เลขที่ตำแหน่ง 3481

โทร : 0883154173

E-mail : pmnthya@gmail.com

นายเอกสิงห์ ปากแก้ว

ตำแหน่ง รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม

เลขที่ตำแหน่ง 3144

โทร : 0870264507

E-mail :miyaya12@hotmail.com

นายวิสันต์ ชัยเครือเนตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนราษร์จุฬาสามัคคี

เลขที่ตำแหน่ง 4771

โทร : 0909532866

E-mail : kruenet2014@gmail.com

นายกฤตชัย สุริยา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนฐานะ

เลขที่ตำแหน่ง 8453

โทร : 0979536834

E-mail : kitchaikob@gmail.com

นายปฏิภาณ ป้องนางไชย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเตย

เลขที่ตำแหน่ง 4953

โทร : 0610897875

E-mail : pongnagchai@hotmail.com

นายวิทยา หงษ์ศรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตชะไพบูลย์

เลขที่ตำแหน่ง 3356

โทร : 0810747455

E-mail : tongdata2@gmail.com

นายขจรศักดิ์ จันทรวงศ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

เลขที่ตำแหน่ง 3326

โทร : 0863888678

E-mail : mootuu1820@gmail.com

นางสุภารัตน์ ศิริธร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโกนวิทย์

เลขที่ตำแหน่ง 4755

โทร : 0879546153

E-mail : deoging333@hotmail.com

จ.ส.ต. ปรีชา คำเหมือน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา

เลขที่ตำแหน่ง 5169

โทร : 0981155789

E-mail : mr.preechakammuen@gmail.com

นายชาญชัย รัตนสุทธิ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข้าวสาร

เลขที่ตำแหน่ง 4977

โทร : 081965361

E-mail : Chanchai.ratana2502@hamail.com

นายไพฑูรย์ มงคล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนทองโนนหวาย

เลขที่ตำแหน่ง 4897

โทร : 0847965095

E-mail : -

นายทองดี สรวงศิริ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ

เลขที่ตำแหน่ง 5275

โทร : 0847424109

E-mail : thongdee.siri@gmail.com

นายสุดใจ ละคร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง

เลขที่ตำแหน่ง 5286

โทร : 0813807751

E-mail : sutchai_tery@hotmail.com

นายประดิษฐ์ กิ่งก้าน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง

เลขที่ตำแหน่ง 4912

โทร : 0946597874

E-mail : pradit2019@gmail.com

นายอัมพนธ์ ประพันธ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ

เลขที่ตำแหน่ง 4718

โทร : 0819541661

E-mail : ampon60.pra@gmail.com

นายศุภมัฏฐ์ ปราบพาลทัพพ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา

เลขที่ตำแหน่ง 4613

โทร : 0636492259

E-mail : pass_2504@hotmail.com

นายดำรง ไชยชนะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน

เลขที่ตำแหน่ง 5141

โทร : 0610424943

E-mail : damrong5807@gmail.com

นายสุรพล หริตกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหวาย

เลขที่ตำแหน่ง 8298

โทร : 0981022965

E-mail : haritaful12@gmail.com

นายหัสดี อุทรักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง

เลขที่ตำแหน่ง 5012

โทร : 0641109147

E-mail : utarak2516@hotmail.com

นายปัญญา อินทะวงษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์

เลขที่ตำแหน่ง 4566

โทร : 0819543644

E-mail : punya2503@hotmail.com

นายออุดม พรมโท

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชายแดนประชาสรรค์

เลขที่ตำแหน่ง 3613

โทร : 0821054220

E-mail : udom_promto@hotmail.com

นายพิชิต พันทะสี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตูม

เลขที่ตำแหน่ง 3621

โทร : 0862393673

E-mail : pichita3274@gmail.com

นายทวี ตันนารัตน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมประสงค์

เลขที่ตำแหน่ง 8333

โทร : 0984696919

E-mail : taweetana@hotmail.com

นายไพโรจน์ หมู่มาก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดหอคำ

เลขที่ตำแหน่ง 5280

โทร : 0862290378

E-mail : pairoj0378@gmail.com

นายอุดม โทนไทย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง

เลขที่ตำแหน่ง 3534

โทร : 0892769236

E-mail : udom022504@hotmail.com

นายสายสินทร์ เงินดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่าง

เลขที่ตำแหน่ง 5118

โทร : 0885622349

E-mail : saisin993@gmail.com

นายสมาน รัตนสุทธิ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

เลขที่ตำแหน่ง 5109

โทร : 0892742266

E-mail : saman25051962@gmail.com

นายสุวิทย์ ทองไวย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้ง

เลขที่ตำแหน่ง 5133

โทร : 0879466505

E-mail : suw_2509@hotmail.com

นางพวงเพชร ศรีบุญเรือง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง (น้ำโสม)

เลขที่ตำแหน่ง 3306

โทร : 0872132332

E-mail : phuangpet2505@gmail.com

นายพรทวี เมฆชัยภักดิ์

ตำแหน่ง รักษากาารในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่

เลขที่ตำแหน่ง 5050

โทร : 0870257435

E-mail : porntawee47@gmail.com

นายอาณัติ ผิวสว่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารายณ์

เลขที่ตำแหน่ง 4598

โทร : 0813692477

E-mail : arnut@udon4.go.th

นายชัยยัน ขุมดินพิทักษ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์

เลขที่ตำแหน่ง 5269

โทร : 0843937284

E-mail : chayank3@gmail.com

นายธวัชชัย นามดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอดอนตาลดงบังวิทยา

เลขที่ตำแหน่ง 4917

โทร : 0626516882

E-mail : tanamdee@gmail.com

นางฉวีวรรณ ทองไวย์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง

เลขที่ตำแหน่ง 5195

โทร : 0899436910

E-mail : kaikuk_2506@hotmail.com

นายวิชัย อุทก

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวัสดี

เลขที่ตำแหน่ง 3474

โทร : 0615083782

E-mail : suphap44k@gmail.com

นายอนุชาติ ไชยศรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายูง

เลขที่ตำแหน่ง 3559

โทร : 0987476203

E-mail : anuchat1967@hotmail.com

นายชัชวาล คงสมบัติ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2

เลขที่ตำแหน่ง 8500

โทร : 0818723032

E-mail : chatchawankong2502@gmail.com

นายบุญประเสริฐ ไชยศิริ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ

เลขที่ตำแหน่ง 4523

โทร : 0818738991

E-mail : yangkon1@gmail.com

นายกฤชนนท์ แดงนา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม

เลขที่ตำแหน่ง 3387

โทร : 0951681252

E-mail : -

นายชินวุธ จันนาหว้า

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภู

เลขที่ตำแหน่ง 8156

โทร : 0898612742

E-mail : chinnawoot1542@gmail.com

นางนิลุบล ชุมแวงวาปี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย

เลขที่ตำแหน่ง 8270

โทร : 0836706862

E-mail : nilubonnu@gmail.com

นายบรรพต โพธิ์ศรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลนาคลัง

เลขที่ตำแหน่ง 3571

โทร : 0817686061

E-mail : -

นายธีรพงษ์ อินทรสิทธิ์

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา

เลขที่ตำแหน่ง 3666

โทร : -

E-mail : -

นางพิชญาภา คำทา

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ

เลขที่ตำแหน่ง 3210

โทร : 0819749898

E-mail : -

นายสมชาย มีหาฤทธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบง

เลขที่ตำแหน่ง 3592

โทร : -

E-mail : -

นายพูนลาภ นาคสุทธิ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

เลขที่ตำแหน่ง 8348

โทร : 0872385152

E-mail : pnman16@gmail.com

นายดำรง สิทธิบุญมา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย

เลขที่ตำแหน่ง 3628

โทร : 0872245064

E-mail : damronf2604@gmail.com

นายพงษ์เทพ มุธุตา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแข้

เลขที่ตำแหน่ง 3598

โทร : 0862279822

E-mail : pongtep822@gmail.com

นายวิเชียร โทกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน

เลขที่ตำแหน่ง 8102

โทร : 0967030715

E-mail : -

นางรพีพรรณ อินทนาม

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี

เลขที่ตำแหน่ง 8373

โทร : 0653989542

E-mail : rintanam9@gmail.com

นายไสว พังคะบุตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาลึม

เลขที่ตำแหน่ง 5176

โทร : 0981967375

E-mail : Sawaibut@gmail.com

นายสอนชัย พรมประเสริฐ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล

เลขที่ตำแหน่ง 8091

โทร : 0883340029

E-mail : Sonchaipro@gmail.com

นางสาวดารุณี อัคเทพ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทอง

เลขที่ตำแหน่ง 3392

โทร : 0918627951

E-mail : akkathep@hotmail.com

นายสุพรต ศิริธร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสี

เลขที่ตำแหน่ง 4835

โทร : 0856074437

E-mail : suphcsiriphr4437@gmail.com

นายสมดี สมพวงภักดี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง

เลขที่ตำแหน่ง 5199

โทร : 0818730035

E-mail : -

นายธนพล ศิริวิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง

เลขที่ตำแหน่ง 8214

โทร : 0818722790

E-mail : -

นางอรุณนีย์ สวัสดิ์ชิตัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคเจริญ

เลขที่ตำแหน่ง 3462

โทร : 0892754458

E-mail : wong_sombut@hotmail.co.th

นายบรรทม แก้วอาษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างก่อ

เลขที่ตำแหน่ง 8460

โทร : 0812603863

E-mail : banthom2553@gmail.com

นายสุพจน์ แข็งแรง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซึม

เลขที่ตำแหน่ง 3313

โทร : -

E-mail : -